Biegli rewidenci śląsk, Audyt, badanie bilansu Śląsk, Matuszek, Minczanowski, Szkarłat, Tomica. Biegli rewidenci śląsk, Audyt, badanie bilansu Śląsk, Matuszek, Minczanowski, Szkarłat, Tomica. Biegli rewidenci śląsk, Audyt, badanie bilansu Śląsk, Matuszek, Minczanowski, Szkarłat, Tomica.
Biegli rewidenci śląsk, Audyt, badanie bilansu Śląsk, Matuszek, Minczanowski, Szkarłat, Tomica.
Biegli rewidenci śląsk, Audyt, badanie bilansu Śląsk, Matuszek, Minczanowski, Szkarłat, Tomica.
Biegli rewidenci śląsk, Audyt, badanie bilansu Śląsk, Matuszek, Minczanowski, Szkarłat, Tomica. Biegli rewidenci śląsk, Audyt, badanie bilansu Śląsk, Matuszek, Minczanowski, Szkarłat, Tomica. Biegli rewidenci śląsk, Audyt, badanie bilansu Śląsk, Matuszek, Minczanowski, Szkarłat, Tomica. Biegli rewidenci śląsk, Audyt, badanie bilansu Śląsk, Matuszek, Minczanowski, Szkarłat, Tomica. Biegli rewidenci śląsk, Audyt, badanie bilansu Śląsk, Matuszek, Minczanowski, Szkarłat, Tomica.
Biegli rewidenci śląsk, Audyt, badanie bilansu Śląsk, Matuszek, Minczanowski, Szkarłat, Tomica.

Kancelaria Biegłych Rewidentów
Matuszek, Minczanowski, Szkarłat, Tomica
Spółka Partnerska

tel. +48 (33) 474 22 45
fax +48 (33) 852 56 96
e-mail: biuro@q-audyt.pl


czytaj więcej
Biegli rewidenci śląsk, Audyt, badanie bilansu Śląsk, Matuszek, Minczanowski, Szkarłat, Tomica.

Biegli rewidenci śląsk, Audyt, badanie bilansu Śląsk, Matuszek, Minczanowski, Szkarłat, Tomica.

Pragniemy zaproponować Państwu przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego. Czynności związane z badaniem sprawozdania finansowego zostaną przeprowadzone zgodnie znormami prawnymi zawartymi w Ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z2009r. nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami ) oraz zgodnie z krajowymi standardami rewizji finansowej zawartymi w Uchwale nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16lutego 2010 r.

Celem przygotowania oferty cenowej prosimy o wypełnienie załączonej na stronie internetowej ankiety
i przesłanie na nasz adres pocztowy, faksem lub e-mailem. Bądź wypełnienie formularza na www.
Pobierz ankietę
Przejdź do formularza (karta informacyjna)

W razie dodatkowych pytań i jakichkolwiek wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.


W trakcie przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Kancelaria wykonuje następujące działania:

Badanie wstępne - w ramach tego etapu są wykonywane czynności wstępne związane z badaniem sprawozdania. Ustalany jest plan i harmonogram badania, jak również strategia badania, której celem jest uchwycenie wszelkiego rodzaju ryzyk i możliwych zagrożeń. Następnie działania są koordynowane
z pracownikami badanej jednostki.

W tym etapie analizie podlega środowisko i otoczenie w jakim funkcjonuje jednostka. Weryfikowany jest system rachunkowości, system kontroli wewnętrznej oraz systemy informatyczne sprzężone z systemem rachunkowości.

Badaniu wstępnemu podlega również analiza finansowa oparta na danych historycznych jednostki oraz poprawność prezentacji poszczególnych pozycji
w sprawozdaniach finansowych w okresach poprzednich.

Proponujemy przeprowadzenie badania wstępnego w IV kwartale roku badanego.

Obserwacje spisu z natury - kolejnym etapem badania sprawozdania finansowego jest udział w obserwacji spisy z natury, w terminach zgodnych
z harmonogramem prac spisowych ustalonych w jednostce. Celem tych działań jest potwierdzenie i ocena skuteczności i poprawności przeprowadzonych inwentaryzacji.

Badanie zasadnicze - jego zadaniem jest wykonanie takich procedur badania, które pozwolą na wykrycie istotnych nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych.

Celem badania jest sprawdzenie rzetelności, prawidłowości i jasności sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych, stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Zespół badający, przeprowadzając odpowiednie procedury, powinien uzyskać racjonalną pewność, która umożliwi wydanie opinii o sprawozdaniu finansowym.

W szczególności badanie obejmuje:

- weryfikację poprawności zasad (polityki) rachunkowości stosowanych przez badaną jednostkę,
- weryfikację znaczących szacunków,
- sprawdzenie - w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte
   w sprawozdaniu finansowym,
- całościowa ocena sprawozdania finansowego.

W trakcie wszystkich wymienionych powyżej etapów badania zespół przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego jest w bezpośrednim kontakcie
z kierownictwem i pracownikami działu księgowości jednostki oraz Zarządem i Organem Nadzorczym (jeżeli wystąpi tak potrzeba).

W wyniku przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego jednostce zostaną przedłożone
następujące dokumenty:

- opinia o sprawozdaniu finansowym, wyrażająca ogólny wniosek o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkowa i finansową oraz wynik finansowy jednostki,

- raport z badania sprawozdania finansowego zawierający informację o badanej jednostce oraz przedstawiający istotne wyniki z badania, uzupełniający treść wydanej opinii,

- list skierowany do Kierownictwa oraz Organu Nadzorczego badanej jednostki, przedstawiający istotne zagadnienia wymagające dodatkowych wyjaśnień (jeżeli wystąpi taka potrzeba).

 
Biegli rewidenci śląsk, Audyt, badanie bilansu Śląsk, Matuszek, Minczanowski, Szkarłat, Tomica.
 
Wszystkie prawa zastrzeżone Q AUDYT