Oferta - Q-audyt

Przejdź do treści
OFERTA
  
Pragniemy zaproponować Państwu przeprowadzenie badania rocznych sprawozdań finansowych. Czynności związane z badaniem sprawozdania finansowego zostaną przeprowadzone zgodnie z normami prawnymi zawartymi w Ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2019 r.  poz. 351 z późniejszymi zmianami ) oraz zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 roku (KSB).


Celem przygotowania oferty cenowej prosimy o wypełnienie załączonej na stronie internetowej ankiety
i przesłanie na nasz adres pocztowy lub e-mailem, bądź wypełnienie formularza.

W razie dodatkowych pytań i jakichkolwiek wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Celem realizacji usług audytorskich oraz innych usług atestacyjnych jest przekonanie zarządzających i właścicieli jednostek o potrzebie ich wykonania oraz o korzyściach wynikających z przeglądu ksiąg rachunkowych. Czynności audytowe każdorazowo przeprowadza biegły rewident, bądź kieruje on zespołem badawczym, co jest gwarancją wysokiej jakości realizacji usługi. Współpraca z podmiotem na etapie prac przygotowawczych, sporządzania  i weryfikacji dokumentów w formie konsultacji.

W trakcie przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Kancelaria wykonuje następujące działania:
Badanie wstępne - w ramach tego etapu są wykonywane czynności wstępne związane z badaniem sprawozdania. Ustalany jest plan i harmonogram badania, jak również strategia badania, której celem jest uchwycenie wszelkiego rodzaju ryzyk i możliwych zagrożeń.
Następnie działania są koordynowane z pracownikami badanej jednostki.
W tym etapie analizie podlega środowisko i otoczenie w jakim funkcjonuje jednostka. Weryfikowany jest system rachunkowości, system kontroli wewnętrznej oraz systemy informatyczne sprzężone z systemem rachunkowości.
Badaniu wstępnemu podlega również analiza finansowa oparta na danych historycznych jednostki oraz poprawność prezentacji poszczególnych pozycji w sprawozdaniach finansowych w okresach poprzednich.

Proponujemy przeprowadzenie badania wstępnego w IV kwartale roku badanego.

Obserwacje spisu z natury - kolejnym etapem badania sprawozdania finansowego jest udział w obserwacji spisu z natury, w terminach zgodnych z harmonogramem prac spisowych ustalonych w jednostce. Celem tych działań jest potwierdzenie i ocena skuteczności i poprawności przeprowadzonych inwentaryzacji.


Badanie zasadnicze - jego zadaniem jest wykonanie takich procedur badania, które pozwolą na wykrycie istotnych nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych. Celem badania jest sprawdzenie rzetelności, prawidłowości i jasności sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych, stanowiących podstawę jego sporządzenia. Zespół badający, przeprowadzając odpowiednie procedury, powinien uzyskać racjonalną pewność, która umożliwi wydanie opinii o sprawozdaniu finansowym.

W szczególności badanie obejmuje:
- weryfikację poprawności zasad (polityki) rachunkowości stosowanych przez badaną jednostkę,
- weryfikację znaczących szacunków,
- sprawdzenie - w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte
  w sprawozdaniu finansowym,
- całościowa ocena sprawozdania finansowego.

W trakcie wszystkich wymienionych powyżej etapów badania zespół przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego jest w bezpośrednim kontakcie z kierownictwem i pracownikami działu księgowości jednostki oraz Zarządem i Organem Nadzorczym (jeżeli wystąpi tak potrzeba).
Kancelaria Biegłych Rewidentów
Szkarłat i Partnerzy Spółka Partnerska

ul. Górna 2
43-418 Pogwizdów
NIP 5482620837
Regon 241653586

Q-audyt 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone
Menu
Klauzula informacyjna
Wróć do spisu treści